-->
1 2 3 4 5 6

Thư viện hình ảnh

Tăng Giá Vé Khu Du Lịch Tràng An
BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DANH THẮNG TRÀNG AN                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05…../TB-BQL                                                       Ninh Bình ngày 01 tháng 10 năm 2013


THÔNG BÁO
V.v tăng giá vé danh lam thắng cảnh
Khu du lịch danh thắng Tràng An

Ban quản lý Khu du lịch danh thắng Tràng An xin thông báo với tất cả Quý khách du lịch trong nước và nước ngoài. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013, Ban quản lý Khu du lịch danh thắng Tràng An xin điều chỉnh giá vé cụ thể như sau:
1. Mức thu :
a)Phí tham quan danh lam thắng cảnh tại khu du lịch danh thắng Tràng An được áp dụng như sau:
- Vé thắng cảnh được áp dụng là: 130.000đ/người/lượt.
- Đối với trẻ em cao dưới 1m:      Được miễn phí 
- Đối với trẻ em cao trên 1m:       Được tính như người lớn 
Vậy Ban quản lý Khu du lịch danh thắng Tràng An xin thông báo tới quý khách du lịch, và các đơn vị lữ hành biết để tiện cho việc đưa đón khách về tham quan Khu du lịch danh thắng Tràng An

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013./

Mọi chi tiết Quý khách xin liên hệ tới Ban quản lý Khu du lịch danh thắng Tràng An theo số điện thoại:0303.620.335 – Di động 0973.394.676

Nơi nhận:
Như trên
Lưu VT
T.M BQL KHU DU LỊCH DANH THẮNG TRÀNG AN
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Phạm Thị Lan

Đặt Tour:

Nhận xét & Bình luận