-->
1 2 3 4 5 6

Thư viện hình ảnh

Tăng giá vé Tam Cốc - Bích ĐộngBAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TAM CỐC BÍCH ĐỘNG                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09…../TB-BQL                                                                        Ninh Bình ngày 01 tháng 10 năm 2013


THÔNG BÁO
V.v tăng giá vé danh lam thắng cảnh
Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động xin thông báo với tất cả Quý khách du lịch trong nước và Nước ngoài. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013, Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích động xin điều chỉnh giá vé cụ thể như sau:
1. Mức thu :
a) Phí tham quan danh lam thắng cảnh tại khu vực Tam Cốc - Bích Động được áp dụng như sau:
- Vé người lớn Được áp dụng là:         80.000đ/người/lượt.
- Đối với trẻ em cao dưới 1,40m: Vé ược áp dụng là: 40.000đ/người/lượt.
b) Phí chở đò
- Mức phí thu được áp dụng là:       100.000đ/lượt/thuyền.
Số lượng khách được quy định như sau:
+ Đối với người Việt Nam: Được quy định chở 04 người/chuyến đò. Trường hợp đò chở 05 người khách phải trả thêm cho người lái đò 25.000đ đối với người lớn và 20.000đ đối với trẻ em.
+ Đối với người Nước ngoài: Được quy định chở 02 người/chuyến đò. Trường hợp đò chở 03 người, khách phải trả thêm cho người lái đò 50.000đ đối với người lớn và 25.000đ đối với trẻ em.
.Vậy Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động xin thông báo tới quý khách du lịch, và các đơn vị lữ hành biết để tiện cho việc đưa đón khách về tham quan Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013.

Mọi chi tiết Quý khách xin liên hệ tới Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động theo số điện thoại: 0303.618341 - 0303.618339 * Di động 0912.039.740-0913292948
          Email: xuanthanh.tamcocbichdong@gmail.com  website:www.tamcocbichdong.com.vn

Nơi nhận:
-     Như trên
-     Lưu VT
T.M BQL KDL TAM CỐC - BÍCH ĐỘNG
TRƯỞNG BAN
Trần Xuân Thành

Đặt Tour:

Nhận xét & Bình luận